Για μένα

Η φωτογραφία μου
ΚΡΑΝΙΔΙ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Greece
Ο Θεατρικός Όμιλος Ερμιονίδας, είναι το διάδοχο σχήμα της παλιάς Θεατρικής Ομάδας, διατηρώντας τα παλιά αρχικά της. Εμφανίστηκε στον πολιτιστικό χάρτη του Νομού Αργολίδας και της επαρχίας Ερμιονίδας, τον Απρίλιο του 2009. Στόχος μας είναι η ενασχόληση με κάθε μορφής καλλιτεχνική δημιουργία, η ανάδειξη του ερασιτεχνικού θεάτρου και γενικότερα η καλλιέργεια της τέχνης του θεάτρου που αποτελεί τη συνισταμένη όλων των τεχνών. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου για τα μέλη μας, με αντικείμενα: 1) τη φωνητική καλλιέργεια – αγωγή λόγου – ορθοφωνία και 2) τη δημιουργική γραφή. Ακόμη θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό εργαστήριο για παιδιά, που αφενός θα τα βοηθήσει να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες και αφετέρου θα αποτελέσει το φυτώριο της συνέχειας και της εξέλιξης της ομάδας μας. Διαχείρηση ιστοσελίδας: Δημήτρης Σίδερης, Βίκυ Παπάζογλου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Θ.Ο.Ε


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

            Για την εύρυθμη, απρόσκοπτη ουσιαστική και αποδοτική λειτουργία του Θεατρικού Ομίλου Ερμιονίδας, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος αποτελείται  από  τέσσερα (4) Κεφάλαια  και   είκοσι ένα  (20)  άρθρα :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ :  ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
          Σκοπός της σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  είναι να εξειδικεύσει, επεξηγήσει και καθορίσει αναλυτικά τη λειτουργία όλων των μελών, εταίρων και συνεργατών,  της Θεατρικού Ομίλου Ερμιονίδας, όπως αυτή προβλέπεται στο Καταστατικό του Ομίλου, όπως ισχύει τροποποιημένο.

Άρθρο 2
Η αποδοχή όσων προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ομίλου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη, εταίρους και συνεργάτες, αφού η δημιουργία του προβλέπεται από το Καταστατικό, λειτουργεί σύμφωνα με αυτό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 3 
Οποιαδήποτε αλλαγή των διατάξεων που περιλαμβάνει γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αναλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις τροποποίησης του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ :   ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 4
   α) Δημιουργούνται  οι  Ομάδες  Εργασίας :
·        Θεατρικής  Βιβλιοθήκης
·        Σκηνικών και Βεστιαρίου
·        Ρεπερτορίου και σκηνοθεσίας.
·        Προβολής και Διαφήμισης
·        Θεατρικού Εργαστηρίου
·        Παιδικού Εργαστηρίου
·        Μουσικής – Χορού
·        Κινηματογράφου – Φωτογραφίας
·        Βιβλίου – Λογοτεχνικών εκδηλώσεων

β) Οι  ομάδες εργασίας  αυτές  αποτελούνται από τρία έως επτά μέλη, έχουν κατά περίπτωση γνωμοδοτικό ή εκτελεστικό  χαρακτήρα και  σ’ αυτές προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να επιτυγχάνεται συνολικός συντονισμός.

Άρθρο 5 
α) Κάθε μέλος, εταίρος  ή συνεργάτης μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρεις  επιτροπές. Αν ο αριθμός προτιμήσεων είναι μεγαλύτερος του επτά, γίνεται κλήρωση.
 β) Σε περίπτωση που υπάρξουν κενά στον ελάχιστο αριθμό  συγκρότησης μιας επιτροπής, γίνεται συμπλήρωση μελών, με ευθύνη και πρόταση του Δ.Σ., από τα μέλη αυτά που έχουν λιγότερες από τρεις συμμετοχές και σε περίπτωση αδυναμίας η ομάδα εργασίας συμπτύσσεται με  άλλη.

Άρθρο 6
α) Τις ομάδες εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών τους, τις επικουρούν και άλλα μέλη, συνεταίροι ή συνεργάτες, με πρόταση της οικείας επιτροπής και καταγραφή σε πρακτικό του Δ.Σ..
β) Οι ομάδες εργασίας  για την αποδοτικότερη λειτουργία τους και σε περίπτωση που απαιτείται από το αντικείμενό τους, πλαισιώνονται και με άλλα  μέλη για μικρό ή μεγάλο διάστημα, εφόσον το ζητήσουν τα μέλη της οικείας ομάδας ή το κρίνει το Δ.Σ..
γ) Οι προτάσεις για εκδηλώσεις μουσικές, λογοτεχνικές, κ.λ.π. καλό είναι να γίνονται μέσω των αντίστοιχων επιτροπών και εφόσον είναι εφικτό να προγραμματίζονται κατά το μήνα Ιούνιο, μαζί με το Δραματολόγιο, για να υπάρχει συνολικός προγραμματισμός δράσης της ομάδας.

Άρθρο 7
α) Το  Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση και την αποδοτική λειτουργία των ανωτέρω  ομάδων εργασίας.
β) Έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τον αριθμό των μελών κάθε ομάδας εργασίας, εφόσον αυτό κρίνεται συμφέρον, καθώς επίσης να δημιουργήσει και άλλες ομάδες εργασίας που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
       γ) Το  Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να παρακολουθεί και να καταγράφει παρατηρήσεις από την πρώτη εφαρμογή και λειτουργία των ομάδων εργασίας. Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας των ομάδων εργασίας και εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το Δ.Σ.  Γραμματεία θα εισηγηθεί στη Γ.Σ. την τροποποίησή του, προτείνοντας τη θεσμοθέτηση όσων ομάδων εργασίας κριθούν λειτουργικές και απαραίτητες τη διατήρηση και βελτίωση όσων διατάξεων κριθούν από την εφαρμογή τους χρήσιμες και αποδοτικές και τη  διαγραφή όσων διατάξεων  κριθούν δυσλειτουργικές ή περιττές. Στόχος είναι ο κανονισμός να καταστεί χρήσιμο εργαλείο δουλειάς, να οριοθετήσει έναν τρόπο σωστής λειτουργίας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των μελών.
          Μέχρι τότε το  Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο και το μόνο αρμόδιο να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές, αλλαγές και τροποποιήσεις που πιθανόν να απαιτηθούν, ώστε να διασφαλίζεται την ομαλή λειτουργία της ομάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ : ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Υποκεφάλαιο  Ι : Ειδικός Συνεργάτης - Σκηνοθέτης

Άρθρο 8
α) Για τη  σωστή, δραματολογικά υποστηριγμένη και  καλλιτεχνικά άρτια παράσταση του έργου ή των έργων που επιλέγει ο Όμιλος, μπορεί να προσλαμβάνεται ειδικός συνεργάτης – σκηνοθέτης, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Ομάδας, έχουν τη γενική ευθύνη για την προετοιμασία των παραστάσεων.
      β) Ο σκηνοθέτης με τον Πρόεδρο του Ομίλου, σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης από τους συντελεστές του έργου, οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί, είναι υπεύθυνοι για την επίλυσή του, με γνώμονα το συμφέρον της παράστασης και γενικότερα του Ομίλου.
γ)  Ο ειδικός συνεργάτης – σκηνοθέτης πρέπει να διαθέτει εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση, καλλιτεχνική ευαισθησία, συνεργατική διάθεση, αποτελεσματικότητα, αντικειμενικότητα, δικαιοκρισία και αποδοχή από τον Όμιλο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαπιστώνονται με φάκελο που υποβάλλεται στο   Διοικητικό Συμβούλιο ή να είναι γνωστά στην ομάδα από παλαιότερες συνεργασίες.
γ)  Η πρόσληψή του γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του  Διοικητικού Συμβουλίου με τον προσφορότερο  για τον Όμιλο τρόπο.
δ) Οι υποχρεώσεις και οι όροι αναγράφονται σε συμφωνητικό που δεσμεύει εκατέρωθεν τόσο τον Όμιλο, όσο και το σκηνοθέτη.

Άρθρο 9
       α) Με τον όρο σκηνοθέτης, χαρακτηρίζουμε το άτομο ή την ομάδα  που αναλαμβάνει την σκηνοθεσία ενός έργου. Το ρόλο αυτό εκτός από επαγγελματία, μπορούν να τον αναλάβουν μεμονωμένα άτομα ή ομάδα, ερασιτέχνες από τα μέλη μας, συνεταίρους ή συνεργάτες.
          β)  Ο  όρος ειδικός συνεργάτης – σκηνοθέτης, αφορά την πρόσληψη επαγγελματία ειδικού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 8 και γίνεται με τους όρους που προβλέπονται.
          γ) Σε κάθε περίπτωση ο σκηνοθέτης είτε είναι επαγγελματίας είτε είναι ερασιτέχνης, πρέπει να έχει την αποδοχή των ηθοποιών που θα παίξουν στην παράσταση. Επιβολή σκηνοθέτη οποιασδήποτε κατηγορίας, από τα όργανα Διοίκησης της Εταιρίας (Γενική Συνέλευση –  Διοικητικό Συμβούλιο), δεν  επιτρέπεται.
          δ)  Όσα άρθρα του παρόντος κανονισμού, εκτός από το άρθρο 8,  αναφέρονται στον όρο σκηνοθέτης, αφορούν και τις τρεις κατηγορίες : επαγγελματία, ερασιτέχνη, ερασιτεχνική ομάδα σκηνοθεσίας.

Άρθρο 10
        Ο σκηνοθέτης με τον Πρόεδρο του Ομίλου, σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης από τους συντελεστές του έργου, οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί, είναι υπεύθυνοι για την επίλυσή του, με γνώμονα το συμφέρον της παράστασης και γενικότερα της ομάδας.

Υποκεφάλαιο  ΙΙ : Επιλογή έργου – Διαδικασία παρουσίασης

Άρθρο 11
   Στη διαδικασία επιλογής του έργου ή των έργων παίρνουν μέρος μόνο όσοι διατίθενται να λάβουν μέρος στο/α  έργο/α που θα επιλεγεί/ούν. Δεν είναι υποχρεωτικό να παίξουν ως ηθοποιοί όλοι όσοι διατίθενται, εφόσον είναι περισσότεροι από τους ρόλους που απαιτούνται στην παράσταση έργου/ων  που θα διαλέξουν ή δεν μπορούν να αποδώσουν τους ρόλους κατά την κρίση του σκηνοθέτη.

Άρθρο 12
α) Για τη διανομή των ρόλων μπορεί να εκφράζονται προτιμήσεις από τους ηθοποιούς, την τελική απόφαση για τη διανομή και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της παράστασης την έχει ο σκηνοθέτης.
       β) Διπλή διανομή επιτρέπεται, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι δυνατότητες και το κρίνει καλλιτεχνικά σωστό ο σκηνοθέτης.
       γ) Σε κάθε περίπτωση η διπλή διανομή θα γίνεται για λόγους λειτουργικούς και μόνο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και εξυπηρετεί την παράσταση.

Άρθρο 13
   α)  Η  επιλογή των έργων γίνεται από τους κάθε φορά διατιθέμενους ηθοποιούς.
         β) Προτάσεις για έργο/α κάνει η επιτροπή δραματολογίου προς τους ηθοποιούς.
         γ) Πρόταση έργου μπορούν να κάνουν και μεμονωμένα μέλη, εταίροι ή συνεργάτες, προς τους ηθοποιούς εάν δεν είναι και οι ίδιοι ηθοποιοί, μέσω της επιτροπής δραματολογίου.
          δ)  Πρόταση έργου μαζί με συγκεκριμένη διανομή μπορεί να γίνει από τους ηθοποιούς και γίνεται δεκτή ως πακέτο (έργο και διανομή), μόνο με την έγκριση του σκηνοθέτη και τη συμφωνία του Προέδρου στον οικονομικό τομέα. Προτάσεις τέτοιες μπορούν να υποβάλλονται μόνο κατά το διάστημα προγραμματισμού και κατάρτισης του δραματολογίου, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτό και όχι οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο.

Άρθρο 14
  α) Ο  σκηνοθέτης με την επιτροπή δραματολογίου και αφού λάβουν υπόψη τους : ι)τον αριθμό των ηθοποιών που διατίθενται να παίξουν την περίοδο που καλούνται να προγραμματίσουν και  ιι) τις προτάσεις έργων που έκαναν όλα τα μέλη,  κάνουν την προεργασία και την προεπιλογή των έργων που θα προτείνουν στους ηθοποιούς, για τελική επιλογή.
  β) Η επιλογή του έργου/ων γίνεται σε συνεδρίαση των ηθοποιών με το σκηνοθέτη και τον Πρόεδρο του Ομίλου, αφού ληφθεί υπόψη η βαρύνουσα και τεκμηριωμένη άποψη του σκηνοθέτη, με διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, γίνεται ψηφοφορία. Εννοείται ότι οι ηθοποιοί που δεν επιλέχτηκε  η πρόταση την οποία υποστήριξαν, δεν είναι ηθικό να  αρνηθούν τη συμμετοχή τους στο έργο/α που προέκυψε/αν από τη διαδικασία, εάν τους επιλέξει και τους προτείνει  ο σκηνοθέτης στη διανομή.
        γ) Επειδή ο σκοπός λειτουργίας του Ομίλου είναι κύρια παιδευτικός,  όλες οι διαδικασίες επιλογής – προετοιμασίας και παρουσίασης του/ων έργου/ων είναι ανοιχτές στα μέλη μας. Δικαίωμα απαίτησης μικρού αριθμού κλειστών προβών μπορεί να θέσει ο σκηνοθέτης ή η πλειονότητα των ηθοποιών ύστερα από έγκριση του  Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Για την παρουσία στις διαδικασίες και στις πρόβες ατόμων που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους (συνεταίρου ή συνεργάτη), απαιτείται η άδεια του Προέδρου.
          ε)  Οι ηθοποιοί στη διαδικασία της ανάλυσης και της δραματολογικής επεξεργασίας μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις προσωπικές τους επιθυμίες. Την τελική διανομή όμως κάνει ο σκηνοθέτης, την άποψη του οποίου υπακούν και αποδέχονται.
          ζ)   Κάθε πρόταση που θα έρχεται για τελική επιλογή θα συνοδεύεται από οικονομική και τεχνική μελέτη, που θα συντάσσει η επιτροπή δραματολογίου σε συνεργασία με το σκηνοθέτη και τον Ταμία, για να διαπιστώνεται η δυνατότητα εκτέλεσής της από την ομάδα.
          η)  Το  Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του δραματολογίου και τη σύνταξη του πρακτικού, καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη, συνεταίρους και συνεργάτες και τους ενημερώνει για το δραματολόγιο της χρονιάς. Στη συνέλευση αυτή αναθέτει υποστηρικτικές και επικουρικές αρμοδιότητες και εργασίες, στα μέλη που δεν παίρνουν μέρος ως ηθοποιοί. Παράλληλα μέσω της επιτροπής προβολής και διαφήμισης, ανακοινώνει το δραματολόγιο στα Μ.Μ.Ε. και στον τύπο.

Άρθρο 15 
α)  Απόλυτο δικαίωμα άρνησης επιλογής έργου έχουν : i) Ο Σκηνοθέτης, για λόγους καλλιτεχνικούς ή προστασίας της προσωπικότητας των ηθοποιών, και ii) ο Πρόεδρος με τον Ταμία, σε περίπτωση ασυμβατότητας των οικονομικών της ομάδας και των απαιτήσεων του έργου.
β) Εάν παρά τις αιτιάσεις του σκηνοθέτη ή του Προέδρου οι ηθοποιοί εμμένουν στην άποψή τους, τότε ο Πρόεδροε συγκαλεί αμελλητί Γενική Συνέλευση των μελών, όπου μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση  του αρμοδίου (σκηνοθέτη ή Προέδρου) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τελεσίδικα και αναλαμβάνει ή απορρίπτει κατά πλειοψηφία, την οικονομική δαπάνη.

Άρθρο 16
α) Η κατάρτιση του δραματολογίου και ο προγραμματισμός των έργων όλης της χρονιάς, γίνεται κάθε Ιούνιο.
      β) Η τελική επιλογή του δραματολογίου, με τις διανομές, τον προγραμματισμό και τα  χρονοδιαγράμματα, καταγράφονται σε πράξη του  Διοικητικού Συμβουλίου.
      γ) Σε περιπτώσεις ματαίωσης έργου ή απρόβλεπτων συνθηκών και περιστάσεων, μπορεί να γίνεται διαδικασία συμπλήρωσης ή αλλαγής του δραματολογίου, με τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω. Την απόφαση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής την παίρνει το  Διοικητικό Συμβούλιο .
    δ) Το  Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης του προγραμματισμού και της ομαλής εκτέλεσης του δραματολογίου.

Υποκεφάλαιο  ΙΙΙ : Χρονοδιαγράμματα

Άρθρο 17
α) Η διάρκεια προετοιμασίας ενός έργου είναι τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία της οριστικής διανομής των ρόλων, με δικαίωμα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα, εκτός αν ο σκηνοθέτης για κάποιο έργο ορίσει ή το ζητήσει η πλειονότητα των ηθοποιών, διαφορετικά χρονικά περιθώρια, τα οποία πρέπει να είναι σαφή και γνωστά κατά τη σύνταξη του δραματολογίου.
β) Τα έργα κατανέμονται χρονικά σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Πρόεδρο.
        γ) Μπορούν να προετοιμάζονται ταυτόχρονα έργα την ίδια περίοδο, με την έγκριση του σκηνοθέτη, όπως επίσης μπορεί ένας ηθοποιός να παίζει σε δύο ή περισσότερες παραστάσεις, την ίδια ή άλλη περίοδο, εφόσον το επιλέξει αυτό ο σκηνοθέτης.

Υποκεφάλαιο  ΙV : Υποχρεώσεις – Δικαιώματα ηθοποιών

Άρθρο  18
α) Οι ηθοποιοί από την επιλογή ακόμη του έργου, καθορίζουν με το σκηνοθέτη τους χρόνους και τη διάρκεια των προβών. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, την πρόταση του σκηνοθέτη και τη δυνατότητα των ηθοποιών.
       β) Το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί τηρείται αυστηρά από τους ηθοποιούς.
     γ)  Η τελική διανομή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις πέντε (5) πρώτες πρόβες. Στο διάστημα αυτό εάν κάποιος ηθοποιός  έχει ανυπέρβλητες αντιρρήσεις, ενστάσεις ή άλλους λόγους σχετικά με τη διανομή, το έργο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με την παράσταση, μπορεί να αποχωρήσει.
     δ)  Σε περίπτωση που κατά την κρίση του σκηνοθέτη δεν μπορεί να βρεθεί ικανός αντικαταστάτης, το έργο ματαιώνεται και αντικαθίσταται από άλλο.
      ε) Με τη σύνταξη του δραματολογίου θα ξεκινούν οι διαδικασίες διανομών για όλα τα έργα, άσχετα αν οι κανονικές πρόβες ξεκινήσουν μετά τρεις ή έξι μήνες, τουλάχιστον στους βασικούς ρόλους.
     στ)  Με την ολοκλήρωση των προβών  ορίζεται η πρεμιέρα και οι παραστάσεις. Οι ηθοποιοί με την ανάληψη του ρόλου σε κάθε έργο, αποδέχονται ρητά την υποχρέωση να συμμετέχουν σε παραστάσεις εντός και εκτός έδρας και σε φεστιβάλ που θα επιλεγούν από την πλειονότητα της ομάδας των ηθοποιών. Οι ηθοποιοί της παράστασης είναι υποχρεωμένοι βέβαια να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες των ηθοποιών κατά τις ημερομηνίες των παραστάσεων που προτείνουν και αποφασίζουν, καθώς επίσης να κρίνουν και τη σοβαρότητα των λόγων που επικαλείται ένας ηθοποιός σε περίπτωση  αδυναμίας του. Πρόταση μπορούν να κάνουν το  Διοικητικό Συμβούλιο και οποιοδήποτε μέλος της ομάδας, ηθοποιός ή μη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αποφασίζει το  Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση των ηθοποιών που πλειοψήφησαν  δεσμεύει και αυτούς που μειοψήφησαν.
      ζ)   Αρμόδια να  διαπραγματεύεται για τις παραστάσεις και τις υποψηφιότητες συμμετοχής σε διάφορα φεστιβάλ, είναι το  Διοικητικό Συμβούλιο .
          η)  Οι ηθοποιοί και όλα τα άλλα μέλη, μπορούν για το προσωπικό τους αρχείο να παίρνουν υλικό όπως βιντεοσκοπημένες παραστάσεις, φωτογραφίες, αφίσες, κ.ά., δεν μπορούν όμως να εκμεταλλευτούν το υλικό αυτό ούτε να το εκχωρήσουν σε οιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Ομάδας.
θ) Καλό είναι να συμμετέχουν σε παραστάσεις όλοι οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που προσφέρονται και στην κατεύθυνση αυτή οφείλει να είναι προσανατολισμένος πρωτίστως ο σκηνοθέτης.
           ι) Φιλοσοφία της ομάδας είναι να δώσει ευκαιρίες έκφρασης σε όλους :  να αναδείξει αφενός τα ταλέντα, τα οποία εκτιμά και προσπαθεί να ανιχνεύσει, αλλά και  τους  λιγότερο ταλαντούχους, δίνοντάς τους ευκαιρίες βελτίωσης και ανέλιξης. Κυρίως να δώσει σε όλους τη χαρά και ικανοποίηση της δημιουργίας, της συλλογικότητας, της προώθησης της τέχνης και του πολιτισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ

Άρθρο  19
          α)  Σε περίπτωση που κάποιο  μέλος με τις ενέργειές του ή με τη συμπεριφορά του :   I) διασαλεύει την ομαλή λειτουργία της ομάδας, II) δημιουργεί προσκόμματα στην επιτέλεση του έργου της,  III) αντιστρατεύεται τους σκοπούς της, IV) δε λειτουργεί προς τα άλλα μέλη συνεταίρους και συνεργάτες με πνεύμα αλληλεγγύης, ομόνοιας, συνεργασίας  και αμοιβαιότητας, V) δε λειτουργεί με σεβασμό στην προσωπικότητα  όλων των μελών και δεν ανέχεται το δικαίωμα οποιουδήποτε μέλους για έκφραση αντίθετης άποψης, VI) δε σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των ομάδων και των οργάνων της ομάδας, VII) δημιουργεί αντιθέσεις, άγονες αντιπαραθέσεις, κακώς εννοούμενους ανταγωνισμούς και συγκρούσεις  που πολώνουν τα μέλη και διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα στην ομάδα, VIII)  βλάπτει με οποιονδήποτε τρόπο την πρόοδο της ομάδας και την επιτέλεση των σκοπών της, τότε προβλέπεται με τον παρόντα κανονισμό η λήψη των παρακάτω μέτρων από τη Γενική Συνέλευση :
·        Έγγραφη  επίπληξη
·        Αποβολή από ομάδα εργασίας ή έργο
·        Διαγραφή από την ομάδα.

Υποκεφάλαιο  Ι : Λήψη μέτρων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

        θ) Για την καταγγελία σε μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούνται πέντε (5) υπογραφές μελών.
        ι)  Για τη λήψη  μέτρων σε μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία των 3/4 των μελών της. Η Γενική Συνέλευση,  για τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, εκτός των ανωτέρω μέτρων, μπορεί να πάρει και το μέτρο της αποβολής του καταγγελλόμενου μέλους από το  Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή εκλέγει στην ίδια Γενική Συνέλευση τον αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο  20
          α)  Ό,τι δεν προβλέπεται ρητά σ’ αυτόν τον κανονισμό, το ρυθμίζει με απόφασή του  το  Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία στην πρώτη εφαρμογή του, θα εξαλείψει όσες τυχόν δυσχέρειες παρουσιαστούν και θα συμπληρώσει τυχόν παραλείψεις με αποφάσεις της.
          β)  Στην επόμενη τροποποίηση του Καταστατικού, να συμπεριληφθεί άρθρο που να περιγράφει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις βασικές αρχές του.
   γ) Μετά την ψήφιση του κανονισμού και με ευθύνη του  Διοικητικού Συμβουλίου, θα  στελεχωθούν οι επιτροπές που προβλέπονται.    
  δ)  Για την περίοδο 2009 – 2010 το Δραματολόγιο θα συγκροτηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009, επειδή ο κανονισμός αυτός καταρτίστηκε τον Ιούλιο του 2009.     

Κρανίδι, 14 Μαρτίου  2010
Τα  μέλη του Θεατρικού  Ομίλου  Ερμιονίδας